Договір публічної оферти

1. Загальні положення

  1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією від Фізична особа – підприємець Поліщук Сергій  Васильович, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, ідентифікаційний номер 2670212053 (далі – Виконавець) 
  2. 1. 1. Сторони зобов’язуються діяти для досягнення спільних цілей у відповідності до статутних завдань кожної із Сторін цього  Договору.
  3. 1.2. Сторони цим  Договором підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільна і погоджена реалізація Сторонами проектів у сфері освітньо-наукової діяльності, об’єднання зусиль задля надання слухачам можливості отримувати якісну освіту.

   1.3. Виконавець зобов‘язується надати для Замовника, а Замовник – оплатити Послуги (навчальні курси з відеовиробництва).

  4. 1.4. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони будуватимуть свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Замовник зобов‘язаний:

   2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

   2.1.2.  Приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг та протягом 5 (п‘яти) календарних днів, з дня отримання, підписувати надані Виконавцем акти наданих послуг.

2.2. Замовник має право:

   2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні. 

   2.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

   2.3.1. Виконавець зобов‘язаний:

   2.3.2 Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

2.4. Виконавець має право:

   2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані послуги.

   2.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

   2.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.

2.5. Вся відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності третіх осіб під час виробництва онлайн-курсу лежить на викладачі(ах) цього курсу та Стороні 2.

2.6. Сторони беруть на себе відповідальність в своїй роботі дотримуватися закону «Про захист персональних даних».

3. Вартість послуг

3.1. Сума, визначена за надані послуги залежить від обраного курсу, та кількості курсів.

3.2. Сума, визначена у Договорі і може бути збільшена лише за умови надання додаткових послуг, що буде визначатися Додатками до цього Договору.

3.3. Сума на Послуги, визначена у Договорі зазначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат.

3.4. Сума, визначена у Договорі на Послуги встановлюється в національній валюті України – гривні.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом повної передоплати Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунка-фактури.

4.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. До рахунка-фактури Замовником додається: акт наданих послуг, що оформлений згідно з вимогами законодавства України, підписаний уповноваженою особою Замовника.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Торгово-промисловою палатою України тощо.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

7. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України

8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами, але у будь-якому випадку діє, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9. Інші умови

9.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін. 

9.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.3. Сторони повинні зберігати в таємниці і не допускати можливості прямого або
непрямого, за винятком службових цілей, використання конфіденційних відомостей, від
іншої Сторони.

9.4. Зобов’язання Сторін, передбачені п. 9.3 даного Договору, залишатимуться в силі і після закінчення строку дії даного Договору.

10. Додатки до договору

10.1. Невід‘ємними частинами до Договору є його усі Додатки, що набувають чинності з моменту укладення їх Сторонами та діють протягом строку дії цього Договору.

11. Форс-мажорні обставини

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання) є результатом дії форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставин Сторонами розуміються: стихійні лиха (землетруси, зсуви, повені тощо), погодні явища та умови (зливи, шквали, урагани, смерчі тощо), пожежі, війни та військові дії, громадські заворушення, а також інші обставини, що знаходяться поза контролем виконуючої Сторони, за умови, що така Сторона не могла передбачити та усунути дію таких обставин наявними у неї засобами та за умов, що для неї склалися.

11.3. Про виникнення  та припинення форс-мажорних обставин Сторона, для якої вони виникли, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше 10 днів з дня виникнення та припинення їх дії.
В іншому випадку, Сторона не має права посилатися на такі обставини, як на форс-мажорні.

11.4. Дія форс-мажорних обставин автоматично подовжує строк виконання зобов’язань за Договором, за умови своєчасного повідомлення про їх виникнення. 

12. Підтвердження та запевнення

12.1. Сторони підтверджують, що:

   12.1.1. Вони належним чином організовані і законно існують у відповідності з законодавством України та мають повне право, компетенцію та повноваження укладати цей Договір та виконувати зобов’язання по ньому.

   12.1.2. Цей Договір підписаний уповноваженими представниками Сторін і є дійсним зобов’язанням Сторін, виконання положень Договору є обов’язковим для кожної Сторони.

   12.1.3. Підготовка, підписання та виконання цього Договору не порушує ніяких положень власних Статутних документів, договорів чи інших документів, де однією із сторін виступає Сторона цього Договору, або законів чи положень законодавства, що стосуються Сторін або їх діяльності.

13. Заключні положення

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.2. Будь-яке повідомлення, що надсилається згідно з цим Договором повинно подаватися у письмовій формі, із дотриманням відповідних процедур підтвердження отримання такого повідомлення при доставці особисто або поштою на адресу відповідної сторони, вказану в реквізитах до цього Договору. Сторони вважатимуть повідомлення, що надсилаються згідно з цим Договором електронною поштою або факсом такими, що мають силу оригіналу до момента отримання оригіналів таких повідомлень.

13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

13.4. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. Всі виправлення за текстом цього договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

13.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою удвох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.